Organization

Coordination Committee

Chair
Koshun Yamaoka
Vice-Chair
Kosuke Heki
Secretary
 • Masataka Kinoshita
 • Takuya Nishimura
 • Masato Furuya
 • Kenji Satake
Member
 • Fumihiko Imamura
 • Satoru Oishi
 • Kazushige Obara
 • Yoshiaki Kawata
 • Takashi Saito
 • Yoshihiro Sawada
 • Arata Sengoku
 • Yoshifumi Nogi
 • Osamu Kamigaichi
 • Asahiko Taira
 • Eikichi Tsukuda
 • Hodaka Kawahata
 • Kinya Nishigami
 • Haruo Hayashi
 • Toshiaki Yokoi