Organization

Local Organizing Committee

Chair
Kenji Satake
Vice-Chair
Kosuke Heki
Member
 • Masataka Kinoshita
 • Masato Furuya
 • Hiroe Miyake
 • Teruyuki Kato
 • Yasuyuki Kano
 • Aitaro Kato
 • Yoshiyuki Tanaka
 • Takuto Maeda
 • Shoichi Yoshioka
 • Hiroko Sugioka
 • Yoichi Fukuda
 • Toshitaka Baba